ร่วมงานกับ SIAMHYD

บริษัท สยามไฮดรอลิค จำกัด เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานประสานงานขาย (Sale Co-Ordinator) 1 ตำแหน่ง

คุณสมับติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา

 • มีความละเอียด รอบคอบ และความรับผิดชอบ

 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปExpress หรือ ใกล้เคียง

 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง มีใจรักในงานบริการ

รายละเอียด

 • จัดทำใบเสนอราคา และรวบรวมเอกสารการขายจากฝ่ายขาย

 • ประสานงานขาย คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขาย

 • สนับสนุนงานขายและการตลาด จัดเก็บเอกสารของฝ่ายขาย

 • ช่วยดูแล รับผิดชอบงานภายในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย

Sales (พนักงานขาย) 2 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน/รายละเอียด

 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 23 - 30 ปี

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม หรือใกล้เคียง อย่างน้อย 2 ปี

 • หากมีประสบการงานขาย และจบสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เครื่องกล จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel ได้ดี

 • มีมนุษยสัมพันธ์ , บุคคลิกภาพดี รักงานขายและ การบริการ

 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และ สามารถตัดสินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • มีความมั่นใจในตนเอง , มีภาวะผู้นำ มีความคิดแง่บวก , ความคิดสร้างสรร , ตรงต่อเวลา

  สามารถเดินทางไปตามที่บริษัท มอบหมาย งานให้ทำได้ตลอดเวลา

  สามารถขับรถกระบะได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

 Human Resource & Admin  (พนักงานบุคคล และธุรการ

คุณสมับติผู้สมัคร

 • เพศ ชายหรือหญิง

 • อายุไม่เกิน 35 ปี

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานบุคคล ปีขึ้นไป

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์ตรง

 • มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และ ทางด้านงานสรรหา-ว่าจ้าง

 • มีความสามารถในการนำเสนอ การประสานงาน และการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ

 • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียด

 • รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการจัดสรรและควบคุมอัตรากำลังขององค์กร

 • การดำเนินการสรรหาว่าจ้างบุคลากร การจัดทำทะเบียนประวัติ ข้อมูล และสถิติของพนักงาน

 • ดำเนินการด้านพนักงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้แก่พนักงานทุกคน

 • ดูแล งานธุรการของแผนก และงาน ส่วนกลางของบรืษัทฯ 

หัวหน้าแผนกบัญชีและบริหาร
คุณสมับติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปี

 • เรียนจบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจทางด้านการเงิน

 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 • เคยบริหารงานทางด้าน บัญชี,การเงิน และ งานด้านบุคคล ธุรการ มาก่อน

 • มีความรู้ทางด้านกฏหมายธุรกิจ และกฏหมายแรงงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

 • ด้านการสื่อสาร ทักษะในการแก้ไขปัญหา และประสานงานเป็นอย่างดี

 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียด รอบคอบ

รายละเอียด

 • บริหารงานทางด้านบัญชี และ ทรัพยากรบุคคล

 • ดูแล และ วางแผนงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

 • จัดทำรายงานทางการเงิน และ ควบคุมการปิดงบการเงิน

 • จัดทำรายงาน Cash Flow และ Payroll

 • จัดทำรายงานส่งผู้บริหารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 

สนใจสมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ E-mail สมัครงานมาที่ E-mail: hr3@siamhyd.com

 

หมายเหตุ ทุกตำแหน่ง ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เมื่อมีการพิจารณาให้ทำงานกับบริษัทสยามไฮดรอลิค